Bouppteckningar

 

Den kanske viktigaste handlingen vid ett dödsfall är bouppteckningen. I den
fastställs vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut.
Bouppteckningen ligger till grund för bodelning samt arvskifte och är därför
civilrättsligt en mycket viktig handling. På grund av detta finns ett omfattande
regelverk angående t ex arvsordningen, kallelseförfaranden, delgivning av
testamenten och värdering av tillgångar. För att upprätta en bouppteckning
måste därför ha gedigen kunskap. I samband med upprättande av bouppteckning gör vi alltid utförliga utredningar om försäkringar, släktförhållanden samt tillgångar och skulder. 
Nedan ses vanligen ingående moment:

 • Genomgång av släktförhållanden
 • I förekommande fall släktutredning
 • Framtagande av tidigare bouppteckningar
 • Kallelse till förrättning
 • Bouppteckningsförrättning i bostad eller på vårt kontor
 • Infordrande av kompletterande uppgifter
 • Beställning av intyg från banker, försäkringsbolag m.m.
 • Sammanställning och utskrift
 • Granskning av två förrättningsmän
 • Upprättande av förslag till arvsavståenden och liknande
 • Ordnande med registrering vid Skatteverket
 • Utsändande av bouppteckning