Bodelning / Arvskifte

Innan arvskifte företes skall det kontrolleras om boet är föremål för bodelning.
Om det är mer än en delägare i dödsboet ska det enligt lag upprättas ett arvskifte.
Bodelning och arvskifte lyder under särskilda formkrav.
I bodelning delas boet så att arvlåtarens andel i boet blir rätt.
I arvskiftet reglerar man avvecklingen och fördelar tillgångarna i dödsboet.
När vi hjälper till med arvskiftet ser vi det som ett avslut i dödsboet där man t ex
gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.
Detta för att så långt som möjligt säkerställa att det inte blir några negativa
överraskningar i framtiden.

Vanligen ingående moment:

  • Kontakt med delägare angående önskad fördelning
  • Upprättande av förslag till arvskifte
  • Mottagande av skiftesgodkännande
  • Sammanställning
  • Avslut av dödsboet och utsändande av arvslotter